Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Načrt delovanja

Načrt delovanja skupne čizmejne operativne enote zaščite in reševanja - HITRO

Izzivi na področju varnosti v primeru naravnih in drugih nesreč. Posebni izziv slovenske strani partnerstva je visoka izpostavljenost potresom. Hrvaška stran partnerstva oziroma območje mesta Duge Rese je vse bolj izpostavljeno poplavam in se nahaja na območju velike verjetnosti poplav. Ključna ideja projekta “HITRO – Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja” je vzpostavitev čezmejnega partnerstva, s pomočjo katerega se bo ustanovilo, usposobilo in opremilo skupno čezmejno enoto zaščite in reševanja, ki bo v primeru naravne in druge nesreče pripravljena, da se odzove in ublaži posledice le teh. Druga pomembna komponenta projekta je delo na ozaveščanju in izobraževanju občanov o vedenju v takšnih razmerah in spodbujanju odgovornega ravnanja do okolja.

Časovni okvir izvajanja projekta: 24 mesecev / 01.10.2018. – 30.09.2020.

Načrt delovanja čezmejne enote zaščite in reševanja (v nadaljnjem besedilu “enota HITRO”) je sprejet za določitev organizacije, aktiviranja in delovanja enote HITRO, njenih nalog, ukrepov in postopkov, ter človeških virov in materialno tehničnih sredstev za izvajanje potresne zaščite in reševanja ob poplavah. Načrt je bil sprejet na podlagi ocene tveganja velikih nesreč za mesto Duga Resa in ocene tveganja potresne ogroženosti za Občino Črnomelj in velja samo za ukrepanje enote HITRO v primeru potresa ali poplave. Sodelovanje med občinama na tem čezmejnem območju sega v leto 1976, ko je bila podpisana prva listina o pobratenju med takratno Općino Duga Resa in Občino Črnomelj. Istega leta je bila podpisana tudi listina o pobratenju med Vatrogasnim savezom Općine Duga Resa in Občinsko gasilsko zvezo Črnomelj s ciljem celovitega razvoja in napredka skupnosti.

Načrt delovanja skupne čezmejne enote vsebuje naslednje dele:

  • alarmiranje,
  • pripravljenost,
  • mobilizacija (aktiviranje),
  • naloge, ukrepi in postopki,
  • opis področja delovanja,
  • grafični del.

Pri izdelavi načrta so bili uporabljeni naslednji dokumenti:

  • Procjena rizika od velikih nesreća Grada Duge Rese (2018),
  • Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Črnomelj (2008),
  • Ocena ogroženosti Dolenjske zaradi potresov (2019),
  • Plan civilne zaštite Grada Duge Rese (2016),
  • Plan zaštite i spašavanja Grada Duge Rese (2015),
  • Plan djelovanja civilne zaštite Grada Duge Rese (2019)
  • Očinski načrt ZiR ob potresu za Občino Črnomelj (2016).
Podrobna izdelava načrta čezmejne operativne enote - HITRO: