Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

hitro-si-hr

Nova web, facebook stranica i Youtube kanal projekta Hitro-si-hr

U sklopu projekta “Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020.” izrađene su Internet stranica www.hitro-si-hr.eu, Facebook Hitro-si-hr stranica te Youtube kanal Hitro-si-hr.

Specifični cilj projekta je uspostava nove strukture prekogranične suradnje u koju će biti uključeno ukupno najmanje 5 organizacija u području civilne zaštite s obje strane granice, razvoj vještina i kompetencija snaga civilne zaštite na području grada Duge Rese i občine Črnomelj (ukupno 90 osoba) te osvješćivanje stanovništva prekograničnog područja o ponašanju u slučaju prirodnih i drugih katastrofa.

Zajednički izazovi na programskom području sa kojima se susreću projektni partneri su izazovi na području sigurnosti u slučaju prirodnih i drugih katastrofa. Konkretni izazovi slovenske strane partnerstva je velika izloženost potresima. Teritorij općine Črnomelj nalazi se na području na kojemu se mogu pojaviti potresi koji uzrokuju veća oštećenja (VIII. stupanj prema europskoj markoseizmološkoj skali EMS). Hrvatska strana partnerstva odnosno područje grada Duge Rese sve je češće izloženo poplavama te se nalazi na području velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Ključna ideja projekta „HITRO – Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja“ je stvaranje prekograničnog partnerstva koje će osnovati, osposobiti i opremiti zajednički prekogranični tim zaštite i spašavanja koje će u slučaju katastrofalnog događaja biti spremni reagirati i ublažiti posljedice prirodnih i drugih katastrofa. Druga važna komponenta projekta je rad na osvješćivanju i edukaciji građana o načinu ponašanja u takvim situacijama te promocija odgovornog ponašanja prema okolišu. Glavni cilj cjelokupnog projekta je stvaranje novog standarda kvalitete usluga na području sigurnosti te integralna suradnje dionika u civilnoj zaštiti koji nadilazi državne granice u urbanim i ruralnim dijelovima pograničnog područja. Glavni ishod projekta je izrađena i donesena normativna strateška/operativna dokumentacija za pogranično područje koja obuhvaća uspostavu standardnih operativnih postupaka za prekogranične intervencije tima te osposobljen i opremljen prekogranični tim zaštite i spašavanja za sigurnosne izazove sa kojima se sve češće suočava teritorij programskog područja. Projekt, osim reagiranje snaga civilne zaštite na katastrofalne događaje težište stavlja i na jačanje otpornosti stanovništva prema prirodnim i drugim katastrofama kroz osviješćivanje i edukaciju građana o načinima ponašanja u takvim situacijama. Taj specifični cilj projekt namjerava postići kroz izravne i neizravne promotivne aktivnosti u vidu promotivne kampanje i predavanja koja će biti provedena u školama, vrtićima, domovima za starije i nemoćne i udrugama čiji članovi pripadaju kategoriji ranjivih skupina (mladi, starije osobe, osobe sa invaliditetom i drugi). Inovativnost projekta nalazi se u integralnom pristupu koji će dovesti do stvaranja zajedničkog operativnog tima zaštite i spašavanja čiji će ljudski i tehnički kapaciteti moći reagirati na sve izazove koji se postave pred njih te omogućiti siguran razvoj i napredak programskog područja.

Vodeći partner projekta je Grad Duga Resa (Hrvatska).
Projektni partneri su Občina Črnomelj (Slovenija), Gasilska zveza Črnomelj (Slovenija), Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese (Hrvatska).
Pridruženi partneri na projektu su Hrvatska vatrogasna zajednica (Hrvatska), Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Karlovac (Hrvatska), Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac (Hrvatska), Gasilska zveza Slovenije (Slovenija), Ministarstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito i reševanje (Slovenija)

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.