Paternji/Partneri

Projekt HITRO je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
Projekt HITRO je sufinanciran iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sporočilo za javnost – INTERREG 30 YEARS PROJECT SLAM – GRAND FINALE

Povzetek:

Projekt HITRO – Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja je na tekmovanju »Interreg 30 Years Project Slam«, ki ga organizira Evropska komisija ob podpori organizacije INTERACT, uvrščen med šest najboljših evropskih projektnih zgodb o čezmejnem sodelovanju med državama EU. Na tematskem področju ” Neighbour cohesion / Vsi imamo soseda” je eden od dveh projektov, ki bo imel čast predstaviti sebe in svoj program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 20142020 na velikem finalu “Interreg 30 years Project Slam” (http://www.interact-eu.net/#o=news/interreg-30-years-project-slam-6-finalists) na 18. Evropskem tednu regij in mest leta 2020, ki bo izveden oktobra v Bruslju.

O tekmovanju

Letos mineva 30 let od začetka izvajanja programa evropskega teritorialnega sodelovanja oziroma programa Interreg. Programi Interreg so pobude, posebej namenjene pomoči evropskim regijam pri iskanju rešitev za skupne gospodarske, okoljske, socialne in kulturne izzive na področju EU. Na tisoče takih projektov, ki jih financira EU, pomaga premagati omejitve in ovire zaradi meje. Za praznovanje 30 let Interreg-a, Evropska komisija in organizacija INTERACT skozi vse leto organizirata vrsto dogodkov. “Interreg 30 years Project Slam” je eden takšnih dogodkov – tekmovanje, ki ima svoj finale na Evropskem tednu regij in mest. #EURegionsWeek je največji dogodek, posvečen regionalni politiki, ki se vsako leto odvija v Bruslju. Sčasoma je to dogajanje preraslo v enotno platformo za komunikacijo in mreženje, ki združuje regije in mesta iz cele Evrope, vključno z njihovimi političnimi predstavniki, uradniki, strokovnjaki in akademiki.

Kako je potekala prijava na tekmovanje “Interreg 30 years Project Slam 2020”

Tega tekmovanja so se lahko udeležili vsi programi in projekti Interreg, vključno s programi Interreg IPA – CBS in Interreg ENI – CBS iz katerega koli obdobja, da bi praznovali 30 let sodelovanja s predstavitvijo zgodbe svojega Interreg projekta na zabaven in inovativen način.

Projekti so lahko sodelovali v treh kategorijah:

  • Vsi imamo soseda
  • Mladi
  • Zelena Evropa

Te teme predstavljajo bistvo tega, s čimer se ukvarjajo programi Interreg in ponazarjajo potrebo po sodelovanju med deležniki iz držav EU. Programi sodelovanja in projekti, ki se preko njih izvajajo, že 30 let pomagajo sosedam pri skupnem razvoju in krepitvi skupnosti na njihovih notranjih in zunanjih mejah. Programi Interreg pomagajo pri graditvi in krepitvi zaupanja in spoštovanja med sosednjimi državami. Projekti in programi sodelovanja, ki so se odločili sodelovati na natečaju “Interreg 30 years Project Slam”, so šli skozi več krogov izbirnega postopka.

V prvem krogu je bilo treba pripraviti povzetek projektne zgodbe tako, da jasno prikazuje kontekst, izzive in rešitve, ki jih projekt ponuja. Po prvem krogu izbora, v katerem je sodelovalo več kot 150 projektov, se je projekt HITRO uspel uvrstiti med 30 projektov v vseh kategorijah, ki se uvrščajo v naslednji krog izbirnega postopka. Projekt se je tako uvrstil med 8 najboljših projektov v kategoriji Vsi imamo soseda.

Potem je bilo treba posneti videoposnetek v trajanju največ dveh minut, ki prikazuje opisano projektno zgodbo. Podporo pri izdelavi videa so nudili strokovnjaki za komuniciranje iz organizacije INTERACT prek webinarja. Žirija, sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, je na podlagi kakovosti vsebine kratkih videoposnetkov zgodbo projekta HITRO uvrstila med šest najboljših na ravni EU in povabila predstavnike projekta in programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020, da ga predstavijo javnosti v velikem finalu „Interreg 30 years Project Slam.“ na 18. Evropskem tednu regij in mest 2020 v Bruslju, 15. oktobra 2020. Zmagovalca tekmovanja bo publika izbrala v živo prek elektronskega sistema glasovanja. Dogajanje bo promovirano s kampanjo na družbenih omrežjih, INTERACT pa bo organiziral spletno glasovanje prek Facebooka. Videoposnetek, ki bo na uradni spletni strani prejel največ glasov, bo med finalom prejel nagrado “Social Media Award”.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014–2020

Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo obstaja že od leta 2003, s pristopom Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013 pa se je začelo novo obdobje sodelovanja 2014 – 2020.

Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020- je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki podpira čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo v tem obdobju.

Program čezmejnega sodelovanja Interreg je instrument za izvajanje kohezijske politike v državah članicah Evropske unije. Kohezijska politika je strategija Evropske unije za spodbujanje in podporo „skupnemu skladnemu razvoju“ svojih držav članic in regij. Na podlagi te politike si Evropska unija prizadeva za uravnotežen razvoj celotne Unije s krepitvijo njene ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, da bi spodbudila rast v regijah držav Unije in drugih državah, ki sodelujejo v programu.

Cilj tega instrumenta je zmanjšati obstoječe neenakosti med regijami Evropske unije v smislu njihovega gospodarskega in družbenega razvoja ter okoljske trajnosti ob upoštevanju njihovih posebnih prostorskih značilnosti in priložnosti.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020 poudarja krepitev obstoječih in izgradnjo novih partnerstev, nadgradnjo doseženih rezultatov in nadaljnjo izmenjavo pozitivnih izkušenj med državama, sodelujočima v programu.

Programsko območje obsega skupno površino 31.728 km², na kateri se nahajata obe glavni mesti držav, 322 občin in 8457 naselij. Skupni programski proračun znaša 55,7 milijona EUR, od tega 46,1 milijona EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V obdobju 2014–2020 je kohezijska politika osredotočena na podporo doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Ta strategija je izdelana s ciljam usmeritve Evropske unije k pametnemu, trajnostnemu in vključujočemu gospodarstvu, ki dosega visoko raven zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije. Cilj Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020 je zagotoviti varno in vitalno območje, ki bo zagotovilo povečanje zmogljivosti institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh. Trajnostno usmerjanje razvoja je treba doseči s štirimi prednostnimi osi in petimi specifičnimi cilji. Prednostna os, v okviru katere se izvaja projekt HITRO, je Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Specifični cilj, ki se ga namerava doseči, je ustvariti partnerstvo med javnimi organi in zainteresiranimi stranmi za zdravo, varno in dostopno programsko območje.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Akronim projekta: HITRO

Ime projekta: Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / 

Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja

Program: Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020

Prednostna os programa: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja

Tematski cilj: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave

Prednostna naložba: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter

prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja 

med državljani in ustanovam 

Specifčni cilj: Oblikovanje partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in za dostopna 

obmejna območja 

Projektni partnerji:

Vodilni partner: – Grad Duga Resa

Projektni partnerji: – Občina Črnomelj

– Gasilska zveza Črnomelj

– Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese

Pridruženi partnerji: – Hrvatska vatrogasna zajednica

– Ministarstvo unutarnjih poslova – Služba civilne zaštite Karlovac

– Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac

– Gasilska zveza Slovenije

– Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Skupna vrednost projekta:

808.163,58 EUR, od tega je 686.939,03 EUR (85%) sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Časovno obdobje izvajanja projekta: 01.10.2018. – 30.9.2020.

Projekt sofinancirata tudi Razvojni fond Karlovačke županije in Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Povzetek projekta

Varnostni izzivi ob naravnih in drugih nesrečah. Specifični izziv slovenske strani partnerstva je velika izpostavljenost potresom. Hrvaška stran partnerstva, tj. območje mesta Duga Resa, je vse bolj izpostavljeno poplavam in se nahaja na območju z veliko verjetnostjo poplav. Ključna ideja projekta “HITRO – Skupna čezmejna operativna enota  zaščite in reševanja” je ustvariti čezmejno partnerstvo, ki bo vzpostavilo, usposobilo in opremilo skupno čezmejno enoto zaščite in reševanja, da bo v primeru naravne in druge nesreče pripravljena reagirati in ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč. Druga pomembna komponenta projekta je  ozaveščanje in izobraževanje občanov o načinu obnašanja v takšnih situacijah in spodbujanje odgovornega ravnanja do okolja.

Glavni cilj celotnega projekta

Skupni razvoj in izboljšanje sistema civilne zaščite za večjo varnost na čezmejnem območju. S skupnim načrtovanjem in pripravljenostjo za reagiranje se bo povečala kakovost storitev na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju med mestom Duga Resa in občino Črnomelj, s posebnim poudarkom na tveganja ob poplavah in potresih.

Ključni rezultati projekta bodo:

• Podpisan Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju med mestom Duga Resa in Občino Črnomelj,

• Pripravljen Načrt delovanja operativnih sil civilne zaščite na čezmejnem območju (osredotočen bo na predvidevanje in odpravljanje upravnih in drugih ovir, ki izhajajo iz razlik v nacionalnih zakonodajah, vključeval bo določbe v zvezi z mobilizacijo, pogoji in načinom delovanja vzpostavljene čezmejne operativne enote zaščite in reševanja) .

• Ustanovljena, usposobljena in opremljena skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, ki bo omogočila izvajanje storitev zaščite in reševanja na čezmejnem območju ob naravnih in drugih nesrečah.

• Izvedba promocijske kampanje, predavanj in promocijsko-izobraževalnih delavnic za javnost o varnosti in obnašanju v primeru naravnih in drugih nesreč ter odgovornem vedenju do narave in okolja.